ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОЛЕДЖ

11 мая 2023

1089

0

 

Фаховий коледж при Чернівецькому інституті ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» створено з метою забезпечення на рівні державних стандартів навчальної, методичної, науково-дослідної та виховної роботи з фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін, а також вивчення дисциплін державного компонента для одержання атестатів про повну загальну середню освіту.

Установчі документи закладу:

Статут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

https://drive.google.com/file/d/1UOq8NyRCtkPTo4wazOLHy4lq50WphtQ_/view

Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ "ВНЗ"МАУП" про створення відокремлених структурних підрозділів Академії, призначення керівників, про затвердження положень підрозділів та проведення державної реєстрації.

https://drive.google.com/file/d/1fWGNbybvpRi7JdoUbs13Muddu7IEMzF_/view?usp=drivesdk

Положення про Фаховий коледж при Чернівецькому інституті ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

https://drive.google.com/file/d/1fSxWI1AqZg0Bt3Q7paQIfczQVkTnqPOQ/view?usp=drivesdk

Інформація про відсутність над ліцензіатом  контролю резидентами іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України.

https://drive.google.com/file/d/1h9jS_GcMsWGM_oLtJT_Dti7NcEKR1txn/view?usp=drivesdk

Пріорітети коледжу:

- створення, систематизація, збереження та поширення сучасного знання;

- впровадження педагогічних та методичних інновацій;

-  особистісно-орієнтоване навчання і виховання за програмою «Я – особистість»;

- розвиток інтелектуальних здібностей; розвиток у студентів ініціативи та самостійності, формування навичок роботи з людьми;

- підготовка фахівців європейського рівня; сучасна матеріальна база.

 У своїй діяльності Коледж керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, рішеннями, наказами і розпорядженнями Академії та Положенням про Фаховий коледж при Чернівецькому інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

Створення Коледжу підтримане Чернівецькою обласною державною адміністрацією.

Одним із головних пріоритетів Коледжу є робота щодо відбору та підготовки молоді з певними діловими якостями, схильної до лідерства, громадської, соціальної роботи та забезпеченню її професійної орієнтації і розвитку.

Фаховий коледж при Чернівецькому інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП» надаватиме освітні послуги за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр».

У складі коледжу створено циклову комісію з правоохоронної діяльності.

Робота викладачів коледжу спрямована на модернізацію навчально-виховного процесу, забезпечення світоглядних, загальнокультурних і кваліфікаційних потреб особистості, науково-методичне забезпечення дисциплін, кабінетів та самостійної роботи студентів, пошук нових активних форм і методів навчання, впровадження інноваційних технологій, використання комп’ютерної техніки, системи тестів моделювання ситуацій в умовах проблемного навчання, гуманітаризацію освіти і застосування оптимального поєднання форм і методів навчання, самоконтролю за якістю викладання.

Персонал коледжу - це сформований колектив однодумців, що має свої традиції і прагне підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

Основні соціальні функції Фахового коледжу при Чернівецькому інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП» – підготовка висококваліфікованих фахівців, адаптованих до умов ринку праці та ринкових взаємовідносин в економіці України, а також:

- всебічний розвиток людини, як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання у студентів професійних навичок, інтересу до обраної спеціальності;

- прагнення до глибокого засвоєння студентами професійних навичок, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу;

- забезпечення потреб організацій та підприємств України кваліфікованими фахівцями, рівень освіти яких відповідає державним стандартам освіти.

На перший курс коледжу приймаються громадяни України з базовою середньою освітою за результатами вступних випробувань,  або поза конкурсом згідно з умовами прийому.

У 2023 році заплановано здійснити перший набір студентів.